Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORAFGAANDE UITEENZETTING: 

DECATHLON is gespecialiseerd in het ontwikkelen, vervaardigen en distribueren van sport- en ontspanningsartikelen. 

DECATHLON ontwikkelt haar eigen merken en haar imago als vervaardiger/ontwerper van producten  bestemd voor sportbeoefening om zo de sport voor iedereen toegankelijk te maken. 

De CONTRACTANT wenst een (1) artikel (het "Product") en het bijhorende toebehoren (samen: het "Materiaal") te huren. 

De Overeenkomst heeft tot doel de voorwaarden en bepalingen van de verhuur van het Materiaal van DECATHLON aan de CONTRACTANT vast te leggen. 

ER WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 – DOEL VAN DE OVEREENKOMST 

Deze Overeenkomst heeft als doel om de verbintenissen en verplichtingen van de Partijen en de voorwaarden waaronder DECATHLON het Materiaal aan de CONTRACTANT gaat verhuren, vast te leggen. 

Artikel 2 - BESCHIKBAARHEID VAN DE VERHUURDIENST EN OPHALEN VAN HET MATERIAAL 

De Verhuurdienst is bereikbaar van 9:00 tot 18:30 uur (zonder onderbreking), van maandag tot zaterdag: 

  • via de website: rent.decahtlon.be
  • op het e-mailadres: rent.belgium@decathlon.com
  • per telefoon (via de Decathlon-vestiging van uw keuze die de Verhuurdienst aanbiedt)

De Partijen stellen gezamenlijk een leveringsbon voor het Materiaal (Pick Up Check) en een rapport (Return Check) op. 

Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt een kopie van het identiteitsbewijs (recto-verso) van de CONTRACTANT als bijlage bij de Overeenkomst gevoegd. 

Artikel 3 - VERBINTENISSEN VAN DE PARTIJEN 

3.1 DECATHLON 

DECATHLON verbindt zich ertoe het in deze overeenkomst vermelde Materiaal ter beschikking te stellen. Het betreft een middelenverbintenis. 

DECATHLON behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de bekwaamheid en de geschiktheid van de CONTRACTANT om een Product te gebruiken te beoordelen, in het kader van de Overeenkomst en op voorlegging van een identiteitsbewijs. DECATHLON behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de CONTRACTANT de toegang tot het Materiaal te weigeren, zonder dat deze beslissing haar ten laste gelegd kan worden. 

Indien de CONTRACTANT in het verleden goederen van DECATHLON of een bepaling van de Overeenkomst niet gerespecteerd heeft, behoudt DECATHLON zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke nieuwe verhuur aan deze CONTRACTANT te weigeren (zonder dat dit haar ten laste gelegd kan worden). 

DECATHLON verbindt zich kosteloos tot het volgende: 

● het (kosteloos) herstel van schade aan het Product dat is te wijten aan een normaal en gangbaar gebruik van het Product. 

● de levering van het Product op een door de CONTRACTANT gekozen plaats, afhankelijk van de beschikbaarheden van DECATHLON, door een gekwalificeerd persoon die de werking van het Product aan de CONTRACTANT zal uitleggen. 

3.2 DE CONTRACTANT 

De CONTRACTANT (die minstens 18 jaar moet zijn) verklaart bekwaam te zijn om verbintenissen met juridische implicaties aan te gaan en verklaart geschikt te zijn om te sporten met het geleverde Materiaal (zonder enige medische contra-indicatie). 

In het geval dat de CONTRACTANT de geldende wetten en reglementen overtreedt of zich niet gedraagt ​​als een voorzichtig en redelijk persoon bij het gebruik van het Product, kan DECATHLON in geen geval verantwoordelijk worden gehouden.

De CONTRACTANT is persoonlijk verantwoordelijk voor naleving van de Overeenkomst, die intuitu personae wordt gesloten. De CONTRACTANT mag het Materiaal dat het onderwerp van de Overeenkomst is, niet uitlenen, onderverhuren of verkopen. 

De CONTRACTANT dient DECATHLON tijdig op de hoogte te brengen van veranderingen in zijn of haar persoonsgegevens. 

De CONTRACTANT dient het Product en het toebehoren te gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik. 

De CONTRACTANT stemt ermee in dat het Materiaal dat tot diens beschikking wordt gesteld perfect werkt en voldoet aan diens verwachtingen. De CONTRACTANT verbindt zich ertoe het zorgvuldig en als een voorzichtig en redelijk persoon te gebruiken. 

De CONTRACTANT mag geen veranderingen aan het Materiaal aanbrengen. 

Het Materiaal kan reclamecommunicatie bevatten. Als de reclamecommunicatie beschadigd is of volledig van het Product verwijderd is, dient de CONTRACTANT onmiddellijk contact op te nemen met DECATHLON. 

De CONTRACTANT verbindt zich ertoe diens verzekeraars jegens DECATHLON afstand te laten doen van elk rechtsmiddel voor schade (met inbegrip van schade, opzettelijke of onopzettelijke beschadiging door de CONTRACTANT of door derden) die het Materiaal zou kunnen oplopen (de "Schade"). 

De CONTRACTANT verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om beschadiging, vernieling of zoekraken van het tot diens beschikking gestelde Materiaal te voorkomen (resultaatsverbintenis). 

De CONTRACTANT verbindt zich ertoe het Product schoon en in de staat waarin het is verkregen terug te bezorgen. 

3.3 DE PARTIJEN 

Beide partijen (de CONTRACTANT en DECATHLON) ondertekenen bij levering, onderhoud of teruggave van het Materiaal en bij elk contact tussen DECATHLON en de CONTRACTANT een document waaruit de staat van het verhuurde Materiaal blijkt (Pick Up en Return Check). De verificaties die in dit contract worden vermeld, zijn authentiek. Deze documenten zijn rechtsgeldig in het kader van aanvullende facturatie en elk ander geschil tussen DECATHLON en de CONTRACTANT, wat de partijen uitdrukkelijk erkennen.

Artikel 4 - HET MATERIAAL EN HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL 

Het Materiaal blijft het exclusieve eigendom van DECATHLON gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst. 

De CONTRACTANT stemt ermee in dat het Materiaal correct werkt en verbindt zich ertoe het zorgvuldig en overeenkomstig het beoogde gebruik te gebruiken, het bij afloop van de Overeenkomst terug te brengen in de staat waarin het zich bevond bij ontvangst en het aan DECATHLON terug te geven op de overeengekomen datum, tijd en plaats. 

De CONTRACTANT heeft volledige kennis van de staat, de maat en het model van het Materiaal en aanvaardt deze. De CONTRACTANT mag het Materiaal testen alvorens het te huren. Indien het niet voldoet aan diens verwachtingen, mag hij of zij vragen het om te ruilen. Zodra de Overeenkomst ondertekend is, aanvaardt de CONTRACTANT het tot diens beschikking gestelde Materiaal in de staat waarin het zich bevindt. 

Artikel 5 - TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL 

Tenzij anders gecommuniceerd door DECATHLON, dient de CONTRACTANT het Materiaal terug te geven op dezelfde plaats waar hij of zij het geleend heeft, en dit voor afloop van de Overeenkomst en tijdens de openingstijden.

Als de CONTRACTANT het Materiaal voor de einddatum van de Overeenkomst teruggeeft, komen diens rechten op dat ogenblik te vervallen; de betalingsverplichtingen blijven echter van kracht tot de laatste dag van de Overeenkomst. 

Bij terugname van het Materiaal wordt een controlerapport (Return Check) met betrekking tot de staat van het Materiaal opgemaakt en ondertekend door de Partijen. Dit rapport nr. 2 (Return Check) wordt dan vergeleken met rapport nr. 1 (Pick Up Check). Als er schade wordt vastgesteld die niet hersteld kan worden, wordt dit als totaal verlies beschouwd. De materiaalkosten komen dan voor rekening van de CONTRACTANT en zijn onmiddellijk opeisbaar. Als er een Waarborg is gestort, wordt de gehele Waarborg ingehouden.

Elke vertraging bij de teruggave van het Materiaal dient aan DECATHLON gemeld te worden voor de overeengekomen datum en tijd van teruggave. 

Wanneer het Materiaal niet uiterlijk op de Einddatum door de CONTRACTANT aan DECATHLON is terugbezorgd, is de CONTRACTANT aansprakelijk voor een boete gelijk aan de huurprijs per eenheid per dag vertraging (elke begonnen dag is verschuldigd) totdat het (volledige) Materiaal is terugbezorgd aan DECATHLON of totdat de Overeenkomst opnieuw geactiveerd wordt, tot een maximum van 7 dagen. Indien het Materiaal niet binnen 7 dagen na de einddatum aan DECATHLON is terugbezorgd, zal DECATHLON op kosten van de CONTRACTANT een aanklacht indienen wegens diefstal. Bovendien verbindt de CONTRACTANT zich ertoe DECATHLON de geleden schade te vergoeden voor een bedrag van EUR 450 inclusief belastingen, onverminderd het recht van DECATHLON om een ​​hogere vergoeding te vorderen voor de geleden schade indien deze het bedrag van EUR 450 inclusief belastingen overschrijdt.

Als het Materiaal niet ten laatste op de einddatum door de CONTRACTANT wordt teruggegeven aan DECATHLON, is de CONTRACTANT een boete verschuldigd gelijk aan de huurprijs per eenheid per dag vertraging (elke begonnen dag is verschuldigd) totdat het (volledige) Materiaal is teruggegeven aan DECATHLON of tot de Overeenkomst opnieuw geactiveerd wordt, en dit gedurende maximaal 7 dagen. Als het Materiaal niet binnen 7 dagen na de einddatum wordt teruggegeven aan DECATHLON en de Overeenkomst niet opnieuw geactiveerd wordt, zal DECATHLON een aanklacht indienen tegen de CONTRACTANT wegens diefstal

Daarnaast verbindt de CONTRACTANT zich ertoe DECATHLON schadeloos te stellen voor geleden schade ten bedrage van EUR 450 incl. btw, onverminderd het recht van DECATHLON om een hogere schadevergoeding te vragen voor geleden schade die het voormelde bedrag van EUR 450 incl. btw overschrijdt. 

Als de CONTRACTANT het Materiaal terugbrengt in een staat die DECATHLON als vuil beschouwt, heeft DECATHLON recht op een schoonmaakvergoeding van EUR 25 incl. btw.

Artikel 6 - PRIJS

Het geldende huurtarief (de "Prijs") voor het Product en het toebehoren staat vermeld in bijlage 1. 

DECATHLON behoudt zich het recht voor de Prijzen te wijzigen. Alle wijzigingen worden de CONTRACTANT minstens een maand voor de ingangsdatum van de nieuwe Prijzen ter kennis gesteld en de CONTRACTANT heeft de mogelijkheid de Overeenkomst per mail te beëindigen tot 10 dagen voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen. De CONTRACTANT wordt per mail in kennis gesteld van alle wijzigingen aan de Overeenkomst. 

De huur van het Materiaal dient op voorhand betaald te worden, d.w.z. bij ondertekening van de Overeenkomst. De Prijs is inclusief btw (21%). 

De CONTRACTANT stemt er uitdrukkelijk mee in dat DECATHLON een recto-versokopie maakt van zijn of haar bankpas (of een bankafdruk). 

Artikel 8 - SCHADE AAN HET MATERIAAL, GEBRUIKSDERVING EN DIEFSTAL 

Schade: DECATHLON behoudt zich het recht voor de CONTRACTANT de kosten van schade aan het Materiaal (uitgezonderd normale slijtage) te laten vergoeden, door ze af te trekken van de Waarborg of ze te factureren, wat de CONTRACTANT uitdrukkelijk aanvaardt. 

Gebruiksderving: als het Materiaal tijdens de verhuurperiode onrijvaardig wordt, mag de CONTRACTANT de reparatie niet op zich nemen. De CONTRACTANT kan in geen geval een schadevergoeding aan DECATHLON vragen voor genotsstoornis gedurende de Overeenkomst. 

Diefstal: de CONTRACTANT verbindt zich ertoe elk verlies, elke poging tot diefstal of elke diefstal van het Materiaal of het toebehoren bij DECATHLON en bij de politie aan te geven (cumulatieve verplichting), en dit binnen 24 uur na de ontdekking van het verlies of de (poging tot) diefstal (resultaatsverbintenis voor de CONTRACTANT). 

In geval van diefstal of poging tot diefstal van het Materiaal door de CONTRACTANT, verduistering of enige schade veroorzaakt door niet-naleving van de gebruiksregels, de geldende regelgeving of de voorwaarden van deze Overeenkomst, behoudt DECATHLON zich het recht voor om bij de rechtbank een vordering tegen de CONTRACTANT in te stellen voor haar totale geleden schade. 

De CONTRACTANT is verantwoordelijk voor het toezicht op en de doeltreffende bescherming van het Materiaal.

Artikel 8 - BETALING 

De betaling van de Prijs aan DECATHLON vindt plaats voor aanvang van de Overeenkomst, via het online platform rent-mountain.decathlon.be, met een creditcard .

DECATHLON heeft het recht de betaling van gefactureerde buitengewone kosten te eisen voordat nieuw Materiaal aan de CONTRACTANT wordt geleverd. Als de CONTRACTANT aangeeft dat hij of zij in staat is het resterende bedrag te betalen en dit niet het geval is, kan DECATHLON aanvullende kosten factureren, wat de CONTRACTANT uitdrukkelijk aanvaardt. 

Als de Prijs of andere kosten niet betaald worden of door DECATHLON ten onrechte teruggestort worden, blijft de CONTRACTANT van rechtswege in gebreke. De CONTRACTANT krijgt dan een waarschuwing om de verschuldigde bedragen binnen veertien (14) dagen te betalen. Als het resterende bedrag niet binnen veertien (14) dagen betaald wordt, kan DECATHLON een beroep doen op een incassobureau. Alle buitenrechtelijke administratieve kosten en invorderingskosten die DECATHLON moet maken, komen ten laste van de CONTRACTANT.

Artikel 9 - WAARBORG

Om de naleving van de Overeenkomst te garanderen, kan DECATHLON een waarborg ("Waarborg") vragen waarvan het bedrag varieert afhankelijk van het gehuurde materiaal. De Waarborg wordt pas teruggestort (I) nadat het Materiaal na teruggave is geïnspecteerd, (II) er geen schade is en (III) DECATHLON geen schade heeft geleden (materieel, financieel of anderszins). 

Bij teruggave van het Materiaal kan de Waarborg gebruikt worden om de door de CONTRACTANT in het kader van de Overeenkomst veroorzaakte Schade te compenseren of in geval van verlies, diefstal of beschadiging van het Materiaal of het toebehoren, ten bedrage van de geleden schade. 

Als deze Waarborg niet wordt betaald bij ondertekening van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst niet van kracht en kan de CONTRACTANT niet over het Materiaal beschikken. 

Artikel 10 - Niet-naleving van de Overeenkomst 

DECATHLON heeft het recht de Overeenkomst volledig of gedeeltelijk nietig te verklaren of vroegtijdig te beëindigen met onmiddellijke ingang, middels schriftelijke kennisgeving aan de CONTRACTANT, als: 

  •  De CONTRACTANT dienst verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet naleeft. 
  •  De CONTRACTANT het Materiaal op ongepaste wijze gebruikt. 
  •  De CONTRACTANT DECATHLON opzettelijk verkeerde informatie verstrekt. 
  •  De CONTRACTANT niet meer in staat is de verplichtingen van de Overeenkomst na te leven. 

Artikel 11 – OVERMACHT EN NIETIGVERKLARING

Overmacht. Elk geval van overmacht geeft aanleiding tot overleg tussen de Partijen, die zich er onderling toe verbinden de meest passende beslissing te nemen en, voor zover mogelijk, de uitvoering van de Overeenkomst naar beste vermogen voort te zetten of, indien dit niet mogelijk is, de Overeenkomst tijdelijk op te schorten. De beslissing wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend aanhangsel dat is voorzien van een datum. 

Als gevallen van overmacht worden beschouwd: onvoorziene, onvermijdelijke en externe gebeurtenissen buiten de wil van de partijen om, die als zodanig worden aanvaard en erkend door de rechtspraak, en die de uitvoering van deze Overeenkomst onmogelijk maken. 

Nietigverklaring. Wanneer één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig verklaard worden of wanneer een afzonderlijke overeenkomst van de onderhavige Overeenkomst afwijkt, heeft zulks geen gevolgen voor de overige bepalingen. 

Artikel 12 - AANSPRAKELIJKHEID 

De CONTRACTANT wordt burgerlijk aansprakelijk voor het Materiaal vanaf het moment dat hij of zij het in bezit krijgt. De verhuur van het Materiaal aan de CONTRACTANT gaat in op het moment dat de CONTRACTANT het Materiaal daadwerkelijk in bezit krijgt. De CONTRACTANT neemt als enige het beheer van en de controle over het geleende Materiaal op zich, onder diens exclusieve en volledige verantwoordelijkheid. 

Door de ondertekening van de Overeenkomst vrijwaart de CONTRACTANT DECATHLON van alle aansprakelijkheid in geval van ongevallen van iedere aard en lichamelijke, materiële of immateriële schade veroorzaakt aan derden, aan zichzelf en aan de eventueel vervoerde goederen, die voortvloeien uit het gebruik van het Materiaal, ongeacht of hij of zij de veroorzaker of de gebruiker was. 

Daarnaast is de CONTRACTANT aansprakelijk voor elke beschadiging van het Materiaal ten gevolge van valpartijen, vandalisme, natuurlijke factoren, gebruik, transport en ongepast of oneigenlijk gebruik van het Materiaal. 

De CONTRACTANT gebruikt het Materiaal volledig op eigen risico. 

DECATHLON is niet aansprakelijk voor schade aan het Materiaal veroorzaakt door de CONTRACTANT, behalve (I) bij zware nalatigheid of (II) een opzettelijke tekortkoming van DECATHLON. 

ARTIKEL 13 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

DECATHLON blijft de exclusieve eigenaar van alle rechten en in het bijzonder van de intellectuele, industriële en sui generis-rechten met betrekking tot haar producten en creaties, zoals, onder meer, de concepten en ideeën inzake publiciteit en marketing, ontwikkeld door of voor haar rekening. De CONTRACTANT heeft slechts een gebruiksrecht dat beperkt is tot de duur van de Overeenkomst om hem of haar in staat te stellen er gebruik van te maken overeenkomstig de voorwaarden beschreven in de Overeenkomst. 

ARTIKEL 14 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Bij ondertekening van deze Overeenkomst stemt de CONTRACTANT ermee in DECATHLON een bepaald aantal persoonsgegevens toe te vertrouwen. DECATHLON verbindt zich ertoe deze te verwerken overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden op 25 mei 2018, en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen inzake de verwerking van persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens waartoe DECATHLON in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst toegang heeft, mogen enkel gebruikt worden in het vermelde kader en mogen niet gedeeld worden met derden, met uitzondering van situaties waarin de Overeenkomst dit vereist (terbeschikkingstelling van het Materiaal, herstel, etc.), in de wet vastgelegde gevallen of indien de persoon in kwestie er uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 

Deze gegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. De gegevens die worden verkregen op basis van deze Overeenkomst worden enkel bewaard voor de duur van de Verhuur, tot de einddatum, en worden hierna verwijderd. Behoudens in geval van geschil worden ze 5 jaar na het einde van de Verhuur verwijderd. In geval van geschil worden ze 3 jaar na het einde van het geschil verwijderd. 

Deze persoonsgegevens worden door DECATHLON uitsluitend verzameld en gebruikt om de doelstellingen van de Overeenkomst te realiseren, met name om contact te kunnen opnemen met de CONTRACTANT in het kader van deze Overeenkomst, de CONTRACTANT een gepersonaliseerde dienstverlening te kunnen bieden en alle nodige controles te kunnen uitvoeren die nodig zijn voor de goede uitvoering van deze Overeenkomst. 

DECATHLON maakt een recto-versokopie van de bankpas (of bankafdruk) van de CONTRACTANT en bewaart deze voor de afschrijving van de nodige betalingen (Prijs en Waarborg) conform deze Overeenkomst. Het doel van de bewaring en de verwerking van de voormelde bankgegevens is de goede uitvoering van de Overeenkomst. 

Het verzamelen van persoonsgegevens en/of het gebruik ervan voor andere dan de in deze Overeenkomst vermelde doeleinden moet uitdrukkelijk door de CONTRACTANT worden toegestaan, met name bij het aanmaken van diens online account en voor de rubrieken die hij of zij via diens account heeft ingevuld. 

De CONTRACTANT kan diens persoonlijke gegevens gratis raadplegen, op eenvoudig verzoek per e-mail aan DECATHLON op het adres personaldatabelgium@decathlon.net, en in voorkomend geval ook verzoeken om correctie en/of verwijdering van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens, evenals de verwijdering ervan. In dit verband wordt opgemerkt dat elk verzoek om deze gegevens op welke wijze dan ook te verwijderen tijdens de duur van de Overeenkomst enkel mogelijk is wanneer de CONTRACTANT voldaan heeft aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

De CONTRACTANT is verantwoordelijk voor de juistheid van diens persoonsgegevens. De CONTRACTANT bevestigt correct op de hoogte te zijn gebracht van diens rechten en van de bewaring en verwerking van diens persoonsgegevens. Voor het overige verwijst DECATHLON naar haar privacybeleid, beschikbaar op de volgende website: https://www.decathlon.be/fr/legal/_/R-a-privacy. 

De CONTRACTANT verklaart kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en verklaart de inhoud ervan te aanvaarden. 

Artikel 15 - WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

Iedere wijziging van de Overeenkomst of van eventuele bijlagen ervan dient te gebeuren in een geschrift dat door de Partijen is ondertekend en voorzien van een datum. 

Artikel 16 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 

De Overeenkomst is gebaseerd op de (wederzijdse) goede trouw en de wil van de Partijen, die zich ertoe verbinden minnelijke schikkingen te zoeken indien ze bij de uitvoering of interpretatie van de Overeenkomst moeilijkheden ondervinden. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, wanneer de Partijen onderling niet tot een akkoord komen, alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst voorgelegd worden aan de rechtbank van de winkel van DECATHLON Gent vermeld in de Overeenkomst.